Komunikat nr 6 z dnia 24.12.2020 r.
Kurator informuje, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 21 grudnia 2020 r. stwiedził prawomocności postanowienia z dnia 5 listopada 2020 r. o zatwierdzeniu układu częściowego w przyspieszonym postępowaniu układowym Vivid Games S.A. Postanowienie stało się prawomocne z dniem 2 grudnia 2020 r. W związkuz ze stwierdzeniem prawomocności Spółka opublikowała raport giełdowy w dniu 22.12.2020 r. informujący o dokładnych datach płatności rat układowych. Termin płatności pierwszej raty przypada na dzień 04.01.2021 r. tj. 14 dni od daty stwierdzenia prawomocności.
Pełna treść przyjętego i zatwierdzonego układu wraz z harmonogram spłat została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 229/2020 (6119) z 24 listopada 2020 r. pod pozycją 65709 do pobrania ze strony intefrnetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Komunikat nr 5 z dnia 05.11.2020 r.
Kurator informuje, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 listopada 2020 r. wydanym w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (sygn. akt XV GRp 3/20) zatwierdził układ częściowy obejmującego wierzytelności z tytułu obligacji serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Vivid Games S.A. z dnia 14.04.2017 r., których dzień wykupu przypadał 5 maja 2020 r. Postanowienie jest nieprawomocne.

Komunikat nr 4 z dnia 03.11.2020 r.
Kurator informuje, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Vivid Games Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie o sygn. akt XV GRp 3/20 wyznaczył na dzień 5 listopada 2020 r., o godzinie 13:00, termin rozprawy w celu rozpoznania układu częściowego obejmującego wierzytelności z tytułu obligacji serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Vivid Games S.A. z dnia 14.04.2017 r., których dzień wykupu przypadał 5 maja 2020 r. Rozprawa odbędzie się w Sali nr 138, mieszczącej się w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 64A, 85-023 Bydgoszcz

Komunikat nr 3 z dnia 04.09.2020 r.1.
Kurator zebrał opinię Obligatariuszy co do prozycji układowych poddanych pod głosowanie. Spośród Obligatariuszy, którzy zechcieli wyrazić wobec Kuratora swoje stanowisko zdecydowana wiekszość Obligatariuszy popiera propozycje układowe. Spośród nadesłanych opini 95% (siła glosu osobowa) jest za układem. Obligatariusze popierający układ posiadają kapiatałową siłę głosu rzędu 94 %. Przeciwko układowi wypowiedział się tylko jeden Obligatariusz, który uzależnił poparcie układu od ustanowienia hipoteki zabezpieczającej wykonanie układu, podnosząc jednocześnie kilka zarzutów wobec Spółki. Przeciwko układowi wystąpił zatem jeden Obligatariusz posiadający 5%-ową osobową siłę głosu, co z uwagi na poziom posiadanych przez niego należności stanowi 6% kapitalowej siły głosu. Osoby, które nie wyraziły stanowiska traktowane są przez Kuratora przy wyliczeniu siły głosu tak jakby nie oddały głosu.

2.
Biorąc pod uwagę zdecydowane poparcie Obligatariuszy dla układu, treść opini Nadzorcy Sądowego o możliwości wykonania układu oraz tręść wyjaśnień Spółki, których udzieliła ona na zarzuty stawiane przed Obligatariusza, ktory wypowiedział sie przeciwko ukladowi, Kurator oddał głos za układem.

3.
Obligatariusze, którzy są przeciwko układowi powinni rozważyć złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz samodzielnie oddać głos. Informacja o możliwości samodzielnego udziąłu w postępowaniu zawarta została w komunikacie Kuratora nr 1 z dnia 28.05.2020 r. Kuraator nie ma możliwości oddania głosu częściowo za układem, a zarazem częściowo przeciwko układowi, ani głosu warunkowego.

4. Kurator wyjąśnia nadto, że jest związany propozycjami układowymi poddanymi pod głosowanie w tym znaczeniu, iż nie może wystąpić z własnymi propozycjami przewidującymi np. ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia. Z uwagi na treść art. 180 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjneg propozycje układowe dotyczące niektórych jedynie zobowiązań może złożyć jedynie dłużnik. W niniejszym postępowaniu mamy układ częściowy obejmujęcy jedynie Obligatariuszy. Konsekwencją tego jest brak możliwości wystąpienia z propozycjami układowymi przez innych uczestników postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przez Kuratora Obligatariuszy. Nadto Sółka wyjaśniła, iż nie posiada nieruchomości, które mogłyby stanowić zabezpieczenie spłaty rat układowych, zaznaczając jednocześni, iż dotychczasowe zabezpieczenia ustanowione na rzecz Obligatariuszy pozostają w mocy.

Komunikat nr 2 z dnia 28.08.2020 r.1.
Kurator w dniu wczorajszym tj. 27.08.2020r. otrzymał z Sądu zaktualizowane przez spólką VIVID GAMES S.A. (dalej jako: "Spółka") propozycje układowe oraz kartę do głosowania wraz ze zobowiązaniem do nadeslania wypełnionej karty od dnia 04.09.2020 r. (data wplywu do Sądu).

2.
Spółka zaktualizowała poropozycje układowe poprawiając warunki spłaty Obligatariuszy oraz doprecyzowała część postanowień propozycji układowych.

Przede wszystkim została wskazana kwota należności głównej, która będzie podlegała spłacie w ramach danej raty układowej, w tym kwota należności głównej przypadająca na jedną obligację. Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie obliczeń przy rozliczeniach, które następują za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz ułatwi Obligatriuszom samodzielne ustalenie wysokości przypadającej im spłaty.

Nadto Spółka sprecyzowała terminy zapłaty przewidując, iż pierwsza rata będzie płatna 14 dni od dnia uparawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, zaś druga rata w terminie 3 miesięcy od daty prawomocności. Oznacza to, iż cały układ ma zostać wykonany dwa tygodnie szybciej w porównaniu do pierwotnych propozycji układowych.

Dodatkowo doprecyzowany został sposób obliczania odsetek należnych Obligatariuszom za okres po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Propozycje układowe w dalszym ciągu przewidują wypłatę Obligatariuszom odsetek za okres po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu ukladu tj. za cały okres wykonania ukladu w wysokości i na zasadach analogicznych jak w warunkach emisji Obligacji serii A.

Aktualizacja prpozycji układowych przewidziała również spłatę odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia ukladu. Pierwotne propozycje układowe przewidywały umorzenie tych odsetek.

Reasumując. Prpopzycje układowe w ostatecznym kształcie przewidują spłatę całości należności głównej (kapitału) wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 06.05.2020 r. do dnia poprzedzajacego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz odsetkami za okres od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu do dnia zapłaty ostatniej raty układowej w wysokości wynikającej z warunkow emisji obligacji serii A. Spłata ma nastąpić w 12 ratach w odstępach kwartalnych, z tym że pierwsza rata płatna jest 14 dni a druga 3 miesiące od daty uprawomocnienia sie postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Kurator udostępni pełną treść prpozycji układowych poddanych pod głosowanie drogą mailową Obligatruiszom, którzy zwrócą się o ich przesłanie.

3.
Informuję, iż głosowanie odbywa się w trybie pisemnym a kurator oddaje głos za wszystkich Obligatariuszy, którzy nie zgłosili samodzielnego uczestnictwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

4.
Kurator uprzejmie prosi Obligatariuszy, którzy nie wyrazili jeszcze stnoiwska w sprawie propozycji układowych poddanych pod głosowanie, a chcących wyrazić takie stanowisko o konatkt pod numerm telefonu lub adresm mailowym wskazanym powyżej. Kurator oczekuje na kontakt do dnia 02.09.2020 r.

5.
Informuję, iż kurator od połowy czerwca do końca sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim mając ograniczone możliwości dziłania. Mimo trudności podejmował jednak w tym okresie niezbędne czyności w toku postępowania restrukturyzacyjnego w tym: utrzymywał stały kontakt ze Spólką, analizował przekazane przez Spółkę dokumenty, utrzymywał telefoniczny kontakt z Obligatariuszami. Kurator zaznacza jednoczęsnie, iż mogły w tym okresie występować opóźnienia w odpowiedzi na maile otrzymane od Obligatariuszy, przepraszając jednocześnie za powstale urtrudnienia w kontakcie milowym.

Komunikat nr 1 z dnia 28.05.2020 r.Informacja o propozycjach układowych złożonych wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym została opubliowana przez Vivid Games S.A. raportem bieżącym nr 18/2020 z 17 kwietnia 2020.

Obligatariusze, którzy mają uwagi do przedstawionych przez spólkę propozycji układowych proszeni są o ich zgłaszanie pod wyżej wymienionym adresem mailowym kuratora.

W przypadku kontaktu z kuratorem obligatariusz winien wykazać, iż przysługuje mu prawo do obligacji. Podatawowym sposobem udokumentowania prawa do obligacji jest przedłożenie świadcetwa depozytowego. Kurotor uzgodni z domami maklerskimi prowadzącymi rachunki obligacji, czy istnieją inne możliwości formalnego potwierdzania praw do obligacji.

Informuję nadto, że zgodnie z art. 363 ust 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, do reprezentowania praw obligatariuszy sąd ustanawia kuratora. Obligatariusze mogą działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym również osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza. Sędzia--komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału wpostępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji.

Informacje o przebiegu postępowania oraz działaniach podejmowanych przez kuratora będa zamieszczane w kolejnych komunikatach.